Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de hulpverlener werkend bij Passio en de cliënt.

 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 3. Passio beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar of de gemeente. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 5. Wanneer er sprake is van zorg die vergoed wordt vanuit de zorgverzekeraar zullen de facturen altijd rechtstreeks aan de cliënt toegezonden worden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekeraar. Bij vergoeding vanuit de gemeente wordt in bij een betalingsvorm ZIN de factuur rechtstreeks naar de gemeente gestuurd. Wanneer er sprake is van PGB wordt de factuur rechtsreeks naar de cliënt gestuurd. Wij zijn verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.
 6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. De cliënt krijgt dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Passio behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Uw behandelaar bij Passio is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 8. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 9. Vanaf de aanmelding heeft u bij Passio slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw
 10. behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.
 11. De diensten worden geleverd op de locatie waar Passio gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
 12. De duur van een consult is 60 minuten.
 13. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal het consult in rekening gebracht worden.
 14. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 15. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Passio, dan zijn de voorwaarden van Passio van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 16. Passio heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 17. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 18. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Passio en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 19. Passio heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten(buiten kantoortijden).